Studentų atstovai

VU KF Studijų programų komitetai

Studijų programos komitetai rūpinasi studijų programų įgyvendinimu: stebi studijų programos tikslų, ugdomų kompetencijų, turinio, metodų ir studentų pasiekimų vertinimų vientisumą, studijų programos aktualumą ir konkurencingumą, remdamasis dėstytojų bei studentų nuomone analizuoja studijų programos įgyvendinimą ir identifikavus problemas, siūlo jų sprendimo būdus, atnaujina studijų programą. Šis komitetas taip pat aprobuoja studentų individualius studijų planus.

Studijų programos komitetą sudaro keli programos dėstytojai, socialinis partneris ir 1-2 studentų atstovai.

Į studentų atstovą savo studijų programos komitete gali kreiptis, jei turi pasiūlymų, kaip būtų galima pagerinti studijų programos vykdymo kokybę ir kitais studijų programos vykdymo ar individualaus studijų plano sudarymo klausimais.

Studentų atstovai VU KF Studijų programos komitetuose (SPK):
 • Kūrybos komunikacija:
  • Ieva Zujūtė – ieva.zujute@kf.stud.vu.lt; +370 6 588 0672
  • Sandra Šadulskytė – sandra.sadulskyte@kf.stud.vu.lt; +370 6 703 9613
 • Žurnalistika: 
  • Lukas Aluzas – lukas.aluzas@kf.stud.vu.lt; +370 6 791 3004
 • Leidyba ir reklama:
  • Kamilė Butkevičiūtė – kamile.butkeviciute@kf.stud.vu.lt; +370 6 128 8477
 • Verslo informacijos vadyba:
  • Rugilė Vainonytė – rugile.vainonyte@kf.stud.vu.lt; +370 6 161 9160
  • Kamilė Grinevičiūtė – kamile.grineviciute@kf.stud.vu.lt; +370 6 049 2358
 • Komunikacijos mokslų jungtinis magistrantūros studijų programų komitetas (komunikacijos mokslai ir ryšiai su visuomene):
  • Ugnius Narutis – ugnius.narutis@kf.stud.vu.lt; +370 6 090 4937
  • Diana Borovik – diana.borovik@kf.stud.vu.lt; +370 6 227 3840
 • Analitinės žurnalistikos magistrantūros studijų programos komitetas:
  • Lukas Juozapaitis – lukas.juozapaitis@kf.stud.vu.lt; +370 6 753 0707

VU KF Taryba

VU Komunikacijos fakulteto Taryba priima sprendimus dėl fakulteto studijų organizavimo bei koordinavimo, darbuotojų ir dėstytojų ugdymo, lėšų, patalpų, įrengimų ir kito turto panaudojimo, įsigijimo bei modernizavimo, savo veiksmus suderinusi su kitomis suinteresuotomis šalimis bei Universiteto politika.

VU KAP Tarybą sudaro 15 narių: VU KAP dėstytojai, socialiniai partneriai ir 3 studentų atstovai.

Studentų atstovai VU KF Taryboje:  
 • Kristijonas Ražickas – kristijonas.razickas@kf.stud.vu.lt; +370 6 277 7499
 • Silvija Bartkutė – silvija.bartkute@kf.stud.vu.lt; +370 6 264 9951
 • Akvilė Juodelytė – akvile.juodelyte@kf.stud.vu.lt; +370 6 251 8982

VU KF Ginčų nagrinėjimo komisija

VU KF Ginčų nagrinėjimo komisija nagrinėja skundus dėl galutinio dalyko įvertinimo arba dėl procedūrinių egzaminų pažeidimų. Į ją gali kreiptis, jei nesutinki su egzaminavimo tvarka ir/ar su egzamino (įskaitos) arba koliokviumo įvertinimu. Gavusi skundą, Komisija pirmiausia sprendžia, ar apeliacija motyvuota ir tik tuomet ją svarsto.

Komisijos sprendimu studento darbas gali būti įvertintas iš naujo. Išnagrinėjus apeliaciją, apelianto studijų rezultatas negali būti sumažintas. Jeigu Komisija nustato, kad egzamino metu buvo procedūrinių pažeidimų, egzamino vertinimas gali būti anuliuotas ir studentui suteikta galimybę jį laikyti dar kartą.

VU KF Ginčų nagrinėjimo komisiją sudaro 3 VU KF dėstytojai ir 3 studentų atstovai.

Studentų atstovai VU KF Ginčų nagrinėjimo komisijoje (GNK):

 • Milda Grigaliūnaitė – milda.grigaliunaite@kf.stud.vu.lt; +370 6 104 6233
 • Greta Jusaitė – greta.jusaite@kf.stud.vu.lt; +370 6 735 5465
 • Robertas Macius – robertas.macius@kf.stud.vu.lt; +370 6 742 6868

VU KF Akademinės etikos komisija

VU KF Akademinės etikos komisija nagrinėja pareiškimus dėl akademinės bendruomenės narių (dėstytojų, studentų ar kitų universiteto darbuotojų) veiksmų, pažeidžiančių akademinę etiką.

VU KF Akademinės etikos komisiją sudaro 4 VU KF dėstytojai ir 2 studentų atstovai.

Studentų atstovai VU KF Akademinės etikos komisijoje (AEK):

 • Greta Jusaitė – greta.jusaite@kf.stud.vu.lt; +370 6 735 5465
 • Robertas Macius – robertas.macius@kf.stud.vu.lt; +370 6 742 6868

VU KF Studijų kolegija

VU KF Studijų kolegija pataria už studijų organizavimą atsakingam direktoriaus pavaduotojui studijų vykdymo ir jų kokybės gerinimo klausimais.

VU KF Studijų kolegiją sudaro studijų programų komitetų pirmininkai ir VU SA KF deleguotas studentų atstovas.

Studentų atstovė VU KF Studijų kolegijoje:

 • Akvilė Juodelytė – akvile.juodelyte@kf.stud.vu.lt; +370 6 251 8982

VU KF Priėmimo-atestacijos komisija

VU KF Priėmimo-atestacijos komisija sprendžia dėstytojų priėmimo ir sutarčių su Universitetu pratęsimo klausimus. Baigiantis dėstytojo darbo sutarties su Universitetu laikotarpiui, Komisija vertina dėstytojo veiklą studijų vykdymo bei mokslinė veiklą ir sprendžia, ar darbo sutartis bus pratęsta.

VU KF Priėmimo-atestacijos komisiją sudaro 9 nariai: Universiteto dėstytojai, socialiniai partneriai ir 1 studentų atstovas.

Studentų atstovas VU KF Priėmimo-atestacijos komisijoje:

 • Kristijonas Ražickas – kristijonas.razickas@kf.stud.vu.lt; +370 6 277 7499

VU KF Dekanatas

VU KF Dekantas pataria Dekanui veiklos organizavimo klausimais.

VU KF Dekantą sudaro prodekanai administracinio padalinio teisių neturinčių darinių vadovai ir VU SA KF pirmininkas.

Studentų atstovas VU KF Dekanate:
 • Kristijonas Ražickas – kristijonas.razickas@kf.stud.vu.lt; +370 6 277 7499

VU KF Rinkimų komisija

Rinkimų komisija yra atsakinga už Universiteto valdymo organų rinkimų tinkamą organizavimą ir išrinktų Senato ir Tarybos narių registravimą, Rektoriaus rinkimų rezultatų nustatymą.

Studentų atstovas VU KF Rinkimų komisijoje:
 • Kristijonas Ražickas – kristijonas.razickas@kf.stud.vu.lt; +370 6 277 7499