Metų veiklos planai

VU SA 2018 - 2019 m. veiklos planas:

 1. Tikslas: Universitete veikia studentų ir dėstytojų poreikiams pritaikyta grįžtamojo ryšio iš studentų dėstytojams sistema.

Rodiklis tikslo pamatavimui: VU IS apklausų pildomumas kiekviename kamieniniame akademiniame padalinyje (toliau - KAP)  padidėja 10% lyginant su 2015-2017 metų apklausų pildomumo vidurkiu.

Tikslo pasiekimo terminas: 2019 m. rugpjūčio 31 d.

Uždaviniai:

 1. Parengti viešinimo planą apie grįžtamojo ryšio naudą.
 1. Patvirtinti VU ugdomų bendrųjų kompetencijų sąrašą, kuriame numatoma grįžtamojo ryšio teikimo kompetencija.
 1. Patvirtinti Vilniaus universiteto strateginio projekto „Mokymo ir mokymosi vizijos bei kokybės valdymo modelio sukūrimo ir įgyvendinimo” darbo grupės sukurta grįžtamojo ryšio tvarką.
 1. Užtikrinti, jog dėstytojai prašytų grįžtamojo ryšio iš studentų.

 

 1. Tikslas: Universitete padaugėja dėstytojų, teikiančių grįžtamąjį ryšį studentams po kiekvieno atsiskaitymo.

Rodiklis tikslo pamatavimui: Kiekviename kamieniniame akademiniame padalinyje dėstytojų, teikiančių grįžtamąjį ryšį po kiekvieno atsiskaitymo, skaičius išauga bent 6.

Tikslo pasiekimo terminas: 2019 m. liepos 1 d.

Uždaviniai:

 1. Surinkti grįžtamojo ryšio ambasadorius[1].
 1. Parengti viešinimo planą apie grižtamojo ryšio naudą.
 1. Susitarta su bent 3 dėstytojais kiekviename padalinyje dėl grįžtamojo ryšio teikimo studentams po atsiskaitymo.
 1. Patvirtinti VU pedagoginio ir mokslo personalo atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo nuostatus.
 1. Užtikrinti, kad bent 3 dėstytojai būtų suteikę grįžtamąjį ryšį po kiekvieno tarpinio atsiskaitymo.
 1. Patvirtinti VU bazinių pedagoginių kompetencijų reikalavimus, kuriuose būtų įtraukta grįžtamojo ryšio teikimo kompetencija.
 1. Užtikrinti, kad dėstytojai teikę grįžtamąjį ryšį po tarpinio atsiskaitymo, suteiktų grįžtamąjį ryši po galutinio atsiskaitymo.

 

 1. Tikslas: Universitete padidėjo studijų dalykų skaičius, kuriuose užtikrintas virtualios mokymosi aplinkos (toliau - VMA), kaip pagrindinės elektroninės platformos mokymui (-si) ir į(si)vertinimui naudojimas.

Rodiklis tikslo pamatavimui: Kiekviename kamieniniame akademiniame padalinyje studijų dalykų skaičius, kuriuose užtikrintas VMA naudojimas, padidėjo bent 28.

Tikslo pasiekimo terminas: 2019 m. rugpjūčio 31 d.

Uždaviniai:

 1. Surinkti VMA ambasadorius[2].
 1. Sudaryti studijų dalykų (modulių) sąrašą, kuriuose naudojama VMA platforma.
 1. Parengti viešinimo planą apie VMA teikiamą naudą.
 1. Užtikrinti, kad pirmųjų paskaitų metu studentai išsakytų norą VMA klausimu.
 1. Surinkti informaciją apie VMA naudojimą studijų dalykuose.
 1. Patvirtinti VU pedagoginio ir mokslo personalo atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo nuostatus.
 1. Patvirtinti VU bazinių pedagoginių kompetencijų reikalavimus, kuriuose būtų įtraukta grįžtamojo ryšio teikimo

 

 1. Tikslas: Vilniaus universitete studijų programų komitetai, remdamiesi kokybės duomenimis, nuodugniai peržiūri ir pagal poreikį atnaujina studijų programas.

Rodiklis tikslo pamatavimui: kiekviename KAP nuodugniai peržiūrėtos ir pagal poreikį atnaujintos bent dvi studijų programos.

Tikslo pasiekimo terminas: 2019 m. liepos 1 d.

Uždaviniai:

 1. Užtikrinti, jog KAP studijų skyrius pateiktų kokybės duomenis studijų programos komitetams
 1. Pateikti papildomus, su studijų programos įgyvendinimu susijusius, duomenis studijų programos komitetams.
 1. Įvykdyti Studijų kokybės konferencija.
 1. Remiantis pateiktais duomenimis, užtikrinti, jog studijų programų komitetuose būtų peržiūrimos studijų programos ir, esant poreikiui, atnaujinamos.
 1. Inicijuoti, jog VU Senate būtų priimtas nutarimas dėl Universiteto studijų programų peržiūros.

 

 1. Tikslas: Universitete studentams sudaryta galimybė pasirenkamuosius studijų programos dalykus rinktis iš visų kamieniniame akademiniame padalinyje dėstomų dalykų, kurių išankstinius reikalavimus jie atitinka.

Rodiklis tikslo pamatavimui: visame Universitete atsirado galimybė savo studijų programos pasirenkamuosius dalykus rinktis iš visų kamieniniame akademiniame padalinyje dėstomų dalykų, kurių išankstinius reikalavimus studentai atitinka.

Tikslo pasiekimo terminas: 2019 m. rugpjūčio 31 d.

Uždaviniai:

 1. Išgryninti pasirenkamųjų studijų programos dalykų aiškią naujos pasirinkimo sistemos koncepciją.
 1. VU Senate priimti nutarimą, kad visų KAP studijų programose studentams turi būti sudaryta galimybė pasirenkamuosius dalylus rinktis ne tik iš pateikto sąrašo, bet ir visų KAP dėstomų dalykų, kurių išankstinius reikalavimus jie atitinka.
 1. Sudaryti galimybę studentams pasirenkamuosius dalykus rinktis ne tik iš pateikto sąrašo, bet ir visų KAP dėstomų dalykų, jeigu jiems nėra keliami išankstiniai reikalavimai.
 1. Tikslas: 2019 m. liepos mėn. 1 d. VU KF yra įsteigta vardinė stipendija ir surengtas VU KF bendruomenės renginys, kuriame dalyvauja socialiniai partneriai.

Uždaviniai:

 1. Surinkti duomenis apie esamus ir potencialius VU KF socialinius partnerius.
 1. Parengti pasiūlymą socialiniams partneriams dėl vardinės stipendijos VU KF studentams įsteigimo bei jos steigimo sąlygų.
 1. Remiantis surinktais duomenimis sukontaktuoti su esamais (arba potencialiais) socialiniais partneriais siekiant įtraukti į VU KF renginį ir / ar siūlant įsteigti vardinę stipendiją.
 1. Įgyvendintas VU KF bendruomenei skirtas renginys su socialiniais partneriais.

 

 1. Tikslas: 2019 m. balandžio 30 d. VU KF I pakopos studijų programų visų dalykų aprašai yra įkelti į VU IS arba (ir) fakulteto tinklalapį ir mažiausiai 10 studijų dalykų aprašų yra atnaujinti pagal paskaitų ir užsiėmimų metu taikomus dėstymo metodus.

Uždaviniai:

 1. Sudaryti VU KF I pakopos neįkeltų į VU IS studijų programų dalykų sąrašą.
 1. Sudaryti esamos 2018 m. pavasario semestro situacijos neatitinkančių dalykų aprašų sąrašą.
 1. Bendradarbiaujant su VU KF SPK pirmininkais, VU KF studijų prodekanu ir VU KF dekanu užtikrinti dalykų aprašų atnaujinimą ir įkėlimą į VU IS.
 1. Bendradarbiaujant su VU KF SPK pirmininkais, VU KF studijų prodekanu ir dekanu užtikrinti dalykų aprašų atnaujinimą.

 

 1. Tikslas: 2019 m. liepos mėn. 1 d. visose VU KF I pakopos studijų programose atsiranda modernūs komunikacijos mokslų dalykai.
 1. Tikslas: Vilniaus universiteto bendruomenė puoselėja tradicijas, yra iniciatyvi ir grįsta lygiaverte partneryste tarp bendruomenės narių.

Uždaviniai:

 1. Organizuoti VU KF pirmakursių stovyklą.
 1. Organizuoti rugsėjo 1-osios VU KF studentų eiseną bei rugsėjo 1-osios šventę VU KF
 1. Organizuoti VU KF Integracijos savaitę.
 1. Organizuoti VU KF pirmakursių krikštynas.
 1. Organizuoti VU KF fakultetines dienas „Informacijos dienos 2018“
 1. Organizuoti VU SA KF projektą  „KomMedija 2019“

 1. Tikslas: VU SA yra bendrą identitetą turinti, reikiamais ištekliais apsirūpinusi ir efektyviai juos panaudojanti bei veiklos tęstinumą užtikrinanti organizacija.

Uždaviniai: 

 1. Organizuoti išvažiuojamuosius VU KF pirmakursių kuratorių mokymus.
 1. Organizuoti išvažiuojamuosius VU SA KF narių rudens mokymus.
 1. Organizuoti išvažiuojamuosius VU SA KF narių pavasario mokymus.

Praėjųsių metų veiklos ataskaitos:

2013-2014 m. ataskaita 

2014-2015 m. ataskaita

2015-2016 m. ataskaita

2017-2018 m. ataskaita

[1]  Grįžtamojo ryšio ambasadorius - kiekvienos studijų programos ir kiekvieno kurso studentas, kuris skatina dėstytojus teiktį  grįžtamąjį ryšį studentams po atsiskaitymų.

[2] VMA ambasadorius - kiekvienos studijų programos ir kiekvieno kurso studentas, kuris skatina dėstytojus naudotis VMA platformos studijų procese.