Metų veiklos planai

VU SA KF 2019–2020 metų veiklos planas:

1. Tikslas: 2020 m. gegužės 1 d. bent X (skaičius) KAP, bent vienoje studijų pakopoje, studentai turi galimybę rinktis pasirenkamuosius dalykus iš visų KAP pasirenkamųjų dalykų, kurių išankstinius reikalavimus jie atitinka, sąrašo.

Uždaviniai:
1. Parengti studentų atstovus VU KAP iškelti klausimą apie laisvą PD pasirinkimą atitinkamo VU KAP organo posėdyje.
 • Terminas: 2019 m. gruodžio 19 d.
 • Atsakingas: VU SA atstovų studijų programoms koordinatorė Miglė Gervytė
2. Iškelti klausimą VU KAP įtakingiausiame organe apie laisvą PD pasirinkimą.
 • Terminas: 2020 m. kovo 31 d
 • Atsakingas: VU SA atstovų studijų programoms koordinatorė Miglė Gervytė
3. Supažindinti VU KAP studentus su SPK veikla ir skatinti įsitraukimą į ją.
 • Terminas: 2019 m. lapkričio 27 d. 
 • Atsakingas: VU SA organizacinės srities koordinatorė Dovilė Zalepūgaitė
4. Informuoti studentus apie galimybes valdyti savo studijas.
 • Terminas: 2020 m. gegužės 31 d. 
 • Atsakingas: VU SA komunikacijos koordinatorė Marta Vinclavaitė

2. Tikslas: 2020 m. rugsėjo 1 d. kiekviename KAP startuoja bent vienas mišraus mokymosi (angl. blended-learning) kursas Vilniaus universitete naudojamose platformose.

Uždaviniai:
1. Įgyvendinti komunikacinę kampaniją, nukreiptą į VU bendruomenę ir jos supažindinimą su mišraus mokymosi kursais. 
 • Terminas: 2019 m. spalio 31 d.; 2020 m. kovo 31 d.
 • Atsakingas: VU SA komunikacijos koordinatorė Marta Vinclavaitė
2. VU dėstytojų mokymo kursuose įtraukti mišraus mokymosi kurso rengimo modulį.
 • Terminas: 2019 m. spalio 31 d.
 • Atsakingas: VU SA socialinio proceso reikalų koordinatorius Justas Kvedaravičius
3. Kiekviename KAP surasti dėstytojus, kurie parengs mišraus mokymosi kursą.
 • Terminas: 2019 m. lapkričio 30 d.
 • Atsakingas: VU SA socialinio proceso reikalų koordinatorius Justas Kvedaravičius
4. Suorganizuoti konferenciją akademinei bendruomenei apie mišrų mokymą(si).
 • Terminas: 2020 m. vasario 28 d.
 • Atsakingas: VU SA socialinio proceso reikalų koordinatorius Justas Kvedaravičius
5. Pagal VU SA mišraus mokymo(si) tyrimo rekomendacijas patvirtinti Vilniaus universiteto mišraus mokymo(si) dalykų nuostatus ir inicijuoti komisijos mišraus mokymosi kursų kokybės užtikrinimui sudarymą.
 • Terminas: 2020 m. kovo 31d.
 • Atsakingas: VU SA socialinio proceso reikalų koordinatorius Justas Kvedaravičius
6. VU biudžete įtraukti biudžeto eilutę mišraus mokymo(si) kursų įgyvendinimui finansuoti.
 • Terminas: 2020 m. kovo 31 d.
 • Atsakingas: VU SA prezidentas Klaudijus Melys
7. SPK patvirtinti mišraus mokymo(si) kurso dalyko aprašus.
 • Terminas: 2020 m. gegužės 31 d.
 • Atsakingas: VU SA atstovų studijų programoms koordinatorė Miglė Gervytė

3. Tikslas: 2020 m. birželio 1 d. Vilniaus universiteto Studentų atstovybė yra peržiūrėjusi ir išanalizavusi savo vidaus organizavimo procesus ir organizacijos narių įveiklinimą.

4. Tikslas: 2020 m. rugpjūčio 30 d. pagal VU SA rekomendacijas vykdomos akademinę etiką puoselėjančios priemonės ir VU Senate priimamas nutarimas parengti Akademinės etikos puoselėjimo gaires.

Uždaviniai:
1. Priimti VU Senate nutarimą dėl VU akademinės etikos puoselėjimo gairių rengimo darbo grupės sudarymo.
 • Terminas: 2020 m. birželio mėnesio 30 d.
 • Atsakingas: VU SA akademinio proceso reikalų koordinatorius Lukas Lisauskas
2. Užtikrinti kuratorių kompetencijas ugdyti pirmakursius AE klausimais.
 • Terminas: 2020 m. rugpjūčio 30 d.
 • Atsakingas: VU SA integracijos proceso koordinatorė Ugnė Unguraitytė
3. Įvykdyti komunikacijos kampaniją skirtą aktualizuoti akademinės etikos problemas ir ugdyti akademinės etikos kultūrą.
 • Terminas: 2020 m. birželio 30 d. 
 • Atsakingas: VU SA komunikacijos koordinatorė Marta Vinclavaitė
4. Užtikrinti, kad bent 3 dėstytojai kiekviename KAP savo dalyko paskaitų metu supažindina studentus su akademinės etikos principais ir duoda jiems pasirašyti sąžiningumo deklaracijas prieš bent vieną tarpinį atsiskaitymą ar egzaminą.
 • Terminas: 2019 m. sausio 26d., 2020 n. birželio 26d.
 • Atsakingas: VU SA akademinio proceso reikalų koordinatorius Lukas Lisauskas
5. Integruoti akademinės etikos sklaidą į atitinkamus VU SA metinius renginius.
 • Terminas: 2020 m. birželio 30 d. 
 • Atsakingas: VU SA akademinio proceso reikalų koordinatorius Lukas Lisauskas
6. Inicijuoti, kad VU SA Parlamente būtų patvirtintos rekomendacijos akademinės etikos puoselėjimui.
 • Terminas: 2019 m. gruodžio mėnesio 23 d.
 • Atsakingas: VU SA akademinio proceso reikalų koordinatorius Lukas Lisauskas

5. Tikslas: 2022 m. visuose KAP yra vykdoma II (magistrantūros), III (doktorantūros) pakopų ir rezidentūros studentų integracija pagal VU SA parengtas studentų integracijos gaires. 

Uždaviniai:

1. Išsiaiškinti ir išanalizuoti II, III pakopos studentų ir rezidentų poreikį bei lūkesčius integracijai ir pagrindinius klausimus, su kuriais susiduria kiekvienos tikslinės grupės studentai, tai grupei pritaikyta forma. 
 • Terminas: 2019 m. lapkričio 1 d.
 • Atsakingas: VU SA integracijos proceso koordinatorė Ugnė Unguraitytė
2. Sukurti metodiką, pagal kurią bus vykdoma integracija, kiekvienai tikslinei grupei bei pristatyti ją suinteresuotoms šalims.
 • Terminas: 2020 m. balandžio 15 d.
 • Atsakingas: VU SA integracijos proceso koordinatorė Ugnė Unguraitytė
3. Įvykdyti II, III pakopos bei rezidentūros studentų integracijos pilotiniai variantus x padaliniuose bei surinkti grįžtamąjį ryšį iš dalyvavusių studentų bei suinteresuotų grupių.
 • Terminas: 2021 m. birželio 30 d.
 • Atsakingas: VU SA integracijos proceso koordinatorė Ugnė Unguraitytė
4. Pakoreguoti integracijos metodiką pagal pilotiniame variante dalyvavusių studentų ir suinteresuotų šalių suteiktą grįžtamąjį ryšį ir įvykdyti antruosius pilotinius variantus x padaliniuose bei surinkti grįžtamąjį ryšį iš dalyvavusių studentų bei suinteresuotų grupių.
 • Terminas: 2022 m. birželio 30 d.
 • Atsakingas: VU SA integracijos proceso koordinatorė Ugnė Unguraitytė
5. Pakoreguoti integracijos metodiką pagal antrame pilotiniame variante dalyvavusių studentų ir suinteresuotų šalių suteiktą grįžtamąjį ryšį ir įvykdyti integraciją visuose padaliniuose ir rezidentūros bazėse. 
 • Terminas: 2023 m. rugsėjo 1 d.
 • Atsakingas: VU SA integracijos proceso koordinatorė Ugnė Unguraitytė

6. Tikslas: 2020 m. vasario 29 d. visiems VU KF studentams yra suteikta individuali prieiga prie dalykų aprašuose nurodytos programinės įrangos bent 1 studijų dalyke.

Uždaviniai:
1. Bendradarbiaujant su VU informacinių technologijų plėtros centru išsiaiškinti galimus problemos sprendimo būdus.
 •  Terminas: 2019 m. rugsėjo 30 d.
 • Atsakingas: VU SA KF socialinio proceso reikalų koordinatorė Dovilė Pažemeckaitė
2. Konsultuojantis su VU MKIC sužinoti programinės įrangos įdiegimo galimybes.
 • Terminas: 2019 m. rugsėjo 30 d.
 • Atsakingas: VU SA KF marketingo srities koordinatorė Guoda Vaišnoraitė
3. Susisteminus turimus duomenis, VU KF administracijai pateikti problemos sprendimo pasiūlymus.
 • Terminas: 2019 m. spalio 25 d.
 • Atsakingas: VU SA KF socialinės srities koordinatorė Dovilė Pažemeckaitė
4. Bendradarbiaujant su VU KF administracija pradėti vykdyti pasirinktus(-ą) problemos sprendimo variantus(-ą).
 • Terminas: 2019 m. lapkričio 30 d.
 • Atsakingas: VU SA KF marketingo srities koordinatorė Guoda Vaišnoraitė
5. Išbandyti įdiegtą programinę įrangą.
 • Terminas: 2019 m. gruodžio 23 d.
 • Atsakingas: VU SA KF socialinio proceso reikalų koordinatorė Dovilė Pažemeckaitė
6. Supažindinti VU KF dėstytojus ir studentus su įdiegtos programos naudojimo instrukcija.
 • Terminas: 2020 m. vasario 29 d.
 • Atsakingas: VU SA KF socialinio proceso reikalų koordinatorė Dovilė Pažemeckaitė
7. Pasitelkus komunikacijos kanalus pranešti apie įdiegtą programinę įrangą VU KF bendruomenei.
 • Terminas: 2020 m. vasario 29 d.
 • Atsakingas: VU SA KF komunikacijos koordinatorė Gabija Laibakojytė

7. Tikslas: 2020 m. rugpjūčio 31 d. VU KF bent 3 dėstytojai atnaujina dėstymo metodiką pagal VU SA KF rekomendacijas.

Uždaviniai:
1. Identifikuoti VU KF dėstytojų  neveiksmingus dėstymo metodus, remiantis studentų nuomone.
 • Terminas: 2019 m. spalio 4 d.
 • Atsakingas: VU SA KF akademinio proceso reikalų koordinatorė Milda Grigaliūnaitė
2. Parengti inovatyvių dėstymo metodų gaires.
 • Terminas: 2019 m. spalio 25 d.
 • Atsakingas: VU SA KF atstovų koordinatorė Kamilė Grinevičiūtė
3. Parengtas gaires pristatyti ir suderinti su VU KF administracija bei kitais fakulteto  valdymo organais.
 • Terminas: 2019 m. lapkričio 30 d.
 • Atsakingas: VU SA KF atstovų koordinatorė Kamilė Grinevičiūtė
4. Užtikrinti, kad VU KF dėstytojams būtų suorganizuoti inovatyvių dėstymo metodų mokymai.
 • Terminas: 2019 m. gruodžio 23 d.
 • Atsakingas: VU SA KF organizacinės srities koordinatorė Ema Kuliešytė
5. Stebėti dėstymo metodų taikymą fakultete.
 • Terminas: 2020 m. balandžio 17 d.
 • Atsakingas: VU SA KF akademinio proceso reikalų koordinatorė Milda Grigaliūnaitė

8. Tikslas: 2020 m. rugpjūčio 31 d. VU SA KF įgyvendina bent 6 numatytus narių išlaikymo metodus.

Uždaviniai:
1. Parengti narių išlaikymo metodiką.
 • Terminas: 2019 m. rugpjūčio 31 d.
 • Atsakingas: VU  SA KF pirmininkė Smiltė Radziukynaitė
2. Įgyvendinti narių išlaikymo metodiką.
 • Terminas: 2020 m. kovo 31 d.
 • Atsakingas: VU  SA KF žmogiškųjų išteklių koordinatorė Rugilė Balčiūnaitė
3. Įvertinti metodikos efektyvumą.
 • Terminas: 2020 m. balandžio 30 d.
 • Atsakingas: VU  SA KF žmogiškųjų išteklių koordinatorė Rugilė Balčiūnaitė

9. Tikslas: Vilniaus universiteto bendruomenė puoselėja tradicijas, yra iniciatyvi ir grįsta lygiaverte partneryste tarp bendruomenės narių. 

Uždaviniai:
1. Organizuoti bendrą renginį su kitais VU SA padaliniais.
 • Terminas: 2020 m. balandžio  31 d.
 • Atsakingas: VU SA KF organizacinės srities koordinatorė Ema Kuliešytė
2. Organizuoti rugsėjo 1-osios VU KF studentų eiseną.
 • Terminas: 2019 m. rugsėjo  3 d.
 • Atsakingas: VU SA KF organizacinės srities koordinatorė Ema Kuliešytė
3. Organizuoti VU KF pirmakursių krikštynas.
 • Terminas: 2019 m. spalio 31 d.
 • Atsakingas: VU SA KF kuratorių koordinatorė Milda Šadreikaitė

Praėjųsių metų veiklos ataskaitos:
20132014 m. ataskaita 
20142015 m. ataskaita
20152016 m. ataskaita
20172018 m. ataskaita
2018–2019 m. ataskaita